Opći uvjeti

E&A agencija d.o.o. za usluge sa sjedištem u Rijeci, Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 1, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci MBS: 040398126, OIB: 65602666433, račun otvoren kod Istarske banke Umag d.d., ul. Ernest Miloša 1, 52 470 Umag, Hrvatska IBAN: HR4323800061160004930, temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 20.000,00 kn. Članovi uprave: Tom Verhaegen, Gilbert Deelen (dalje u tekstu: „E&A agencija“) obavlja djelatnost posredovanja pri zapošljavanju na osnovu rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 102-02/19-04/02, URBROJ: 524-04-01-01/3-19-2 od 7. siječnja 2019. temeljem kojeg je evidentirana u Knjigu evidencije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem, pod brojem 74/19.

E&A agencija je evidentirana u Knjigu evidencije Agencija za privremeno zapošljavanje na osnovu rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 102-02/19-04/02, UR.BROJ: 524-04-01-01/3-19-2 od 7. siječnja 2019., pod brojem 230/19.

Primjena

Ovi Opći uvjeti za tražitelje zaposlenja E&A agencije (dalje u tekstu: „Opći uvjeti“) su sastavni dio ugovora o posredovanju u traženju i odabiru kandidata koje E&A agencija zaključuje s naručiteljem posredovanja.

Ovi Opći uvjeti su također sastavni dio ugovora o posredovanju pri zapošljavanju kojeg E&A agencija zaključuje sa pojedinim tražiteljem zaposlenja/kandidatom.

E&A agencija dužna je upoznati s ovim Općim uvjetima naručitelje posredovanja i tražitelje zaposlenja/kandidate koji zatraže njezine usluge.

U slučaju razlike između odredaba ovih Općih uvjeta i odredaba ugovora koje je E&A agencija zaključila s naručiteljem posredovanja odnosno tražiteljem zaposlenja/kandidatom, primjenjuju se ove potonje.

Naručitelj posredovanja

Naručitelj posredovanja je poslovni klijent s kojim E&A agencija zaključuje ugovor o posredovanju u traženju i odabiru kandidata.

Tražitelji zaposlenja/kandidati

Tražitelj zaposlenja/kandidat je svaka fizička osoba koja je svojevoljno prema E&A agenciji iskazala interes za traženje zaposlenja i sudjelovanje u postupcima posredovanja pri zapošljavanju te s kojom E&A agencija zaključuje ugovor o posredovanju pri zapošljavanju.

Usluge E&A agencije

Posredovanje pri zapošljavanju obuhvaća selekciju tražitelja zaposlenja/kandidata čije stručne i druge radne sposobnosti najbolje odgovaraju potrebama naručitelja posredovanja. E&A agencija provodi postupke traženja, predselekcije i selekcije tražitelja zaposlenja/kandidata te druge postupke sukladno ugovoru s naručiteljem posredovanja.

Pored razloga predviđenih u ugovoru o posredovanju u traženju i odabiru kandidata zaključenom s naručiteljem posredovanja i ugovoru o posredovanju pri zapošljavanju zaključenom s tražiteljem zaposlenja/kandidatom, posredovanje pri zapošljavanju uvijek prestaje i u sljedećim slučajevima: istekom ili prekidom poslovne suradnje E&A agencije s naručiteljem posredovanja, odustajanjem naručitelja poslovanja ili tražitelja zaposlenja/kandidata od posredovanja, ili ako tražitelj zaposlenja/kandidat sklopi ugovor o radu ili ostvari drugi oblik poslovne suradnje sa bilo kojom osobom ili ostvari oblik samozapošljavanja ili vlastitu poslovnu aktivnost.

Postupak traženja i selekcije kandidata

U postupku traženja i selekcije kandidata E&A agencija će primijeniti sve raspoložive načine traženja potencijalnih kandidata i postupke njihove selekcije sukladno ugovoru s naručiteljem poslovanja i zakonu.

Tražanje i selekcija može obuhvatiti i upućivanje tražitelja zaposlenja/kandidata na ispitivanje i procjenu njegovih psihofizičkih sposobnosti, sklonosti i zdravstvenog stanja te organizirati druge provjere znanja i sposobnosti tražitelja zaposlenja/kandidata.

Po okončanju postupka traženja i selekcije te nakon što naručitelj posredovanja na temelju podataka prezentiranih od strane E&A agencije odluči s kojim tražiteljem zaposlenja/kandidatom namjerava sklopiti ugovor o radu, E&A agencija s izabranim tražiteljem zaposlenja/kandidatom zaključuje ugovor o posredovanju pri zapošljavanju. Ako se radi o posredovanju pri zapošljavanju kod poslodavca u inozemstvu, ugovor o posredovanju pri zapošljavanju (uz pripadajući opis poslova i dužnosti koji se tražitelju zaposlenja/kandidatu uručuje na potpis uz ugovor) sadrži bitne informacije o uvjetima života i rada, pravima i obvezama po osnovi rada i drugim bitnim elementima zakonitosti rada te radnim uvjetima.

Nepristranost u odnosu na tražitelja zaposlenja/kandidata i naručitelja posredovanja

E&A agencija pri obavljanju djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju djeluje nepristrano u odnosu na tražitelje zaposlenja/kandidate i naručitelje posredovanja.

Radi izbjegavanja svake dvojbe, E&A agencija kao posrednik pri zapošljavanju ni u kojem slučaju ne nastupa, te se ne smatra i ne može se smatrati poslodavcem u odnosu prema tražiteljima zaposlenja/kandidatima.

E&A agencija, kada djeluje u svojstvu posrednika pri zapošljavaju, ne smatra se i ni u kojem slučaju se ne može smatrati agencijom za privremeno zapošljavanje prema odredbama općih propisa o radu i radnim odnosima.

E&A agencija, kao posrednik pri zapošljavanju, ne zaključuje s tražiteljima zaposlenja/kandidatima ugovore o radu niti bilo koju drugu vrstu ugovora o njihovom izravnom angažmanu, već isključivo djeluje kao posrednik pri zapošljavanju tražitelja zaposlenja/kandidata kao radnika kod naručitelja posredovanja kao poslodavca.

Naručitelj posredovanja, na temelju podataka prezentiranih od strane E&A agencije, samostalno donosi odluku o odabiru tražitelja zaposlenja/kandidata s kojim namjerava sklopiti ugovor o radu. E&A agencija ne sudjeluje u sastavljanju i skapanju ugovora o radu, niti bilo kojeg drugog oblika poslovne suradnje tražitelja zaposlenja/kandidata i naručitelja posredovanja. Takvi ugovori o radu ili drugi odgovarajući ugovori ne mogu stvoriti prava niti nametnuti obveze E&A agenciji kao posredniku pri zapošljavanju, te isti proizvode međusobna prava i obveze isključivo između tražitelja zaposlenja/kandidata i naručitelja posredovanja kao poslodavca.

Sudjelovanjem u postupcima E&A agencije, tražitelj zaposlenja/kandidat ne stječe pravo na zapošljavanje, niti prednost pred drugim tražiteljima zaposlenja.

Osim ako nije izričito drugačije ugovoreno pojedinim ugovorom o posredovanju pri zapošljavanju ili zakonom, E&A agencija ne preuzima nikakve obveze prema tražitelju zaposlenja/kandidatu u slučaju odustajanja od strane naručitelja posredovanja.

Naplata za usluge i troškovi

E&A agencija usluge posredovanja pri zapošljavanju naplaćuje od naručitelja posredovanja.

E&A agencija ne naplaćuje svoje usluge od tražitelja zaposlenja/kandidata, niti od njega može primati nagradu za obavljeno posredovanje.

Tražitelj zaposlenja/kandidat samostalno snosi svoje troškove sudjelovanja u postupcima E&A agencije kao što su: putni troškovi, troškovi ovjere i prijevoda dokumentacije, dolazak na intervjue, razgovore ili testiranja, mogući gubitak radne dnevnice i drugo, osim ako nije drugačije unaprijed ugovoreno.

Obrada osobnih podataka

E&A agencija u tijeku postupka posredovanja prikuplja osobne i druge podatke te o njima vodi evidenciju, obrađuje ih i razmjenjuje s propisima ili ugovorom ovlaštenim osobama. Tražitelj zaposlenja/kandidat slanjem osobnih podataka putem on-line formulara ili pismenih upitnika te potvrdom prihvaćanja uvjeta poslovanja i uvjeta za obradu i raspolaganje osobnim podacima potvrđuje kako je upoznat da E&A agencija ima legitimni interes koristiti njegove osobne podatke u svrhu provođenja postupka posredovanja pri zapošljavanju (uključuju faze predselekcije, selekcije i samog odabira kandidata za zapošljavanje) te da njegove osobne podatke prosljeđuje zainteresiranim naručiteljima posredovanja u skladu sa važećim Zakonom o tržištu rada, odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR) i drugim propisima. E&A agencija je donijela sve interne pravilnike i odluke o usklađenju sa odredbama GDPR-a te provodi kontinuiranu edukaciju djelatnika o važnosti zaštite osodnih podataka.

Osobni podaci koji se prikupljaju uključuju posebno: ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta ili boravišta, OIB, zvanje, stručnu spremu, željenu visinu osobnog dohotka, radno iskustvo, ocjene rada, preporuke, osobne podatke utvrđene propisima o evidencijama u području rada, podatke o školovanju i određenim specijalističkim znanjima, o ugovornoj zabrani utakmice s prethodnim poslodavcem.

Tražitelj zaposlenja/kandidat ima pravo na pristup i pravo na ispravak osobnih podataka putem elektroničke pošte: [[email protected]]. E&A agencija će nakon 180 dana od dana prijema, brisati sve podatke o tražiteljima posla/kandidatima. U tom roku tražitelj zaposlenja/kandidat nema pravo na brisanje podataka iz razloga što E&A agencija ima zakonom propisanu obvezu predaje izvještaja Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

Dokumentaciju o posredovanju E&A agencija može dati na uvid samo naručitelju posredovanja, a tražitelju zaposlenja/kandidatu samo u dijelu koji se odnosi na njega.

Uskrata osobnog podatka, davanje netočnih osobnih podataka ili prešućivanje osobnih podataka može imati za posljedicu onemogućavanje pristupa određenim pogodnostima za tražitelja zaposlenja/kandidata ili mogućnostima predviđenim i vezanim uz tražene podatke.

Komunikacija s tražiteljima zaposlenja

E&A agencija komunicira s tražiteljima zaposlenja/kandidatima osobno u poslovnici, elektroničkim putem te putem raspoloživih telekomunikacijskih sredstava.


Ovi Opći uvjeti objavljeni su 01.03.2019 godine na oglasnoj ploći E&A agencije, i stupaju na snagu protekom roka od 8 (osam) dana od objave.